Inmobiliaria Mallorca Arta Inmobiliaria Arta Mallorca

PREU: 212000 €

En cala bona , en segunda linea de mar , solar de una superficie de 400 m2 donde se pùede edificar o bien un chalet individual con una superficiede 260 m2 plus porches y un sotano de 14 x14 , o bien dos adosados de 130 m2 con sotano tambien . 260m2 +10% porches +sótano de 14m x 14m. 260m2 +10% porches +sótano de 14m x 14m. El uso es para una vivienda unifamiliar de 260m2 o dos adosados de 130 m2 o mixto con local comercial. CONDICIONS DE LA PARCEL·LA: oSuperfície mínima: 300 m². oFaçana mínima: 10 m. CONDICIONS D’ALÇARIA: oAlçaria reguladora: 13,00 m. oAlçaria total: 15,50 m. oNúm. Plantes: S+B+3P. CONDICIONS D’OCUPACIÓ I APROFITAMENT: oOcupació màxima: 50%. oAprofitament: 0,65 m²/m². CONDICIONS DE RECULADA: oA vies i àrees públiques: 3,00 m. oMitgera i fons: En solars de superfície i amplària inferior a la mínima escripturats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquestes Normes es pot edificar adossat a una mitgera, i si n’existeix una edificada, si s’adossa, es farà obligatòriament a ella. En tot cas, si existeixen mitgeres edificades almenys en 2 plantes, es podrà adossar a aquestes mitgeres. oEntre edificis d’un mateix solar: 3,00 m. ÍNDEX D’INTENSITAT D’ÚS: o1 hab/230 m² de solar. oPercentatge mínim d’aparcament: 1.5 places per habitatge més 1 plaça per cada 60 m² de local d’ús públic o de negoci. Art.

   Avinguda de Costa i Llobera, 18 - 07570 Artà / Mallorca, España

   971 85 22 38

  info@immopascual.com