Avís legal

Mitjançant aquest document s’estableixen les Condicions Generals d’Accés i Ús del lloc web immopascual.com (d’ara endavant, Condicions), propietat de GABRIEL PASCUAL FONT (d’ara endavant EL PROVEÏDOR), amb CIF 78202293Q i domicili en Avinguda de Costa i Llobera, 18, 07570, Artà, Illes Balears (Espanya). L’accés i/o ús del lloc web del PROVEÏDOR per part dels usuaris està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents Condicions vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents Condicions, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’aquest. L’usuari és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents Condicions.

Responsabilitat de l’Usuari

L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o al PROVEÏDOR. L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del Lloc web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel Lloc web, obligant-se l’usuari a mantenir indemne al PROVEÏDOR per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

L’incompliment de les presents Condicions, així com el desenvolupament de qualsevol activitat il·lícita o contrària a les Condicions de Contractació del PROVEÏDOR, podrà implicar la pèrdua de la condició d’usuari i, per tant, l’accés.

Bon ús del servei

L’usuari està obligat a fer un bon ús del servei i per tant a no utilitzar-lo de mala fe per a qualsevol pràctica que estigui prohibida per la llei o rebutjada pels usos mercantils. EL PROVEÏDOR queda facultada per mitjà de les presents Condicions Generals, a partir del moment en què tingui coneixement fefaent de la realització per part de l’usuari de qualsevol actuació o ús il·legal en general, a posar en coneixement de les autoritats competents aquestes circumstàncies i donar de baixa a l’usuari o restringir-li l’accés al lloc web o als Serveis del PROVEÏDOR. L’usuari serà l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers perjudicats directament per l’usuari davant Jutjats o altres organismes, assumint aquest totes les despeses, costos i indemnitzacions que, en el seu cas, pugui assumir EL PROVEÏDOR si la reclamació és dirigida contra aquesta. Així mateix, EL PROVEÏDOR col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

Coneixement fefaent

EL PROVEÏDOR, en cas de rebre algun tipus de comunicat per part d’un tercer sobre la suposada il·licitud d’algun contingut o activitat duta a terme per un usuari dels serveis del PROVEÏDOR, i sempre que aquesta comunicació sigui rebuda de manera que el comunicant s’identifiqui correctament, procedirà a posar-lo en coneixement de l’usuari i, en cas que l’activitat sigui manifestament il·lícita, procedirà a bloquejar el servei en qüestió. Perquè aquesta activitat sigui manifestament il·lícita aquesta il·licitud ha de ser inequívoca per a qualsevol que accedeixi a aquests continguts. En casos concrets com a drets d’autor o injúries i calúmnies EL PROVEÏDOR no pot entrar a dirimir si l’usuari té o no dret a mostrar aquests continguts o si els mateixos són constitutius d’injúries o calúmnies sent únicament l’autoritat competent qui pugui indicar fefaentment aquesta il·licitud i, per tant, ordenar el cessament del servei.

Guàrdia i custòdia de claus d’accés

L’usuari serà responsable de la seguretat i confidencialitat de totes les claus obtingudes del PROVEÏDOR–que li són atorgades en registrar-se- havent de guardar-les en lloc segur amb la finalitat d’impedir l’accés a tercers no autoritzats.

Diligència deguda

L’usuari es responsabilitza de realitzar totes les actuacions que li siguin requerides amb la diligència deguda. Amb caràcter especial, l’usuari ha de ser diligent pel que fa a l’actualització i veracitat de les seves dades, fonamentalment del correu electrònic assenyalat en el formulari de registre d’usuari com a via principal de contacte amb EL PROVEÏDOR- veure clàusula 8-.

Comunicacions

EL PROVEÏDOR i l’usuari acorden comunicar-se i notificar-se totes les incidències que es produeixin al llarg de la vigència dels diferents serveis que pugui tenir contractats, preferentment i previ a qualsevol altra via de comunicació, mitjançant correu electrònic. El correu del PROVEÏDOR per a aquestes comunicacions serà l’indicat en la caebecera o peu d’aquestes condicions legals i el de l’usuari serà el facilitat en el formulari de registre d’usuari del PROVEÏDOR en el lloc web, o en defecte d’això l’utilitzat per a contactar amb EL PROVEÏDOR. L’usuari es compromet a tenir operatiu aquest correu electrònic. En tot cas, si succeís qualsevol problema urgent o fallada en l’anterior comunicació, les comunicacions es realitzaran mitjançant telèfon, fax, correu postal, missatgeria o qualsevol altre sistema adequat per a la finalitat que es persegueixi. No obstant això, la via de comunicació preferent és la del correu electrònic, quedant exempta EL PROVEÏDOR de tota mena de responsabilitat que es pugui derivar per la falta de consulta o error en el correu electrònic facilitat per l’usuari. Cadascuna de les parts serà responsable de la guarda i custòdia de les còpies de les comunicacions que es realitzin.

Drets d’Autor i Marca

Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca del PROVEÏDOR, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del PROVEÏDOR. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web del PROVEÏDOR –incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics- és propietat del PROVEÏDOR, o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors/titulars per a utilitzar els continguts que mostra. Tots els continguts del lloc web es troben plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROVEÏDOR.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROVEÏDOR.

Jurisdicció i Llei Aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Específicament estan subjectes al que es disposa en les següents normes: Llei 7/1988 de 13 d’Abril, sobre Condicions Generals de Contractació; Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal; Llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del Comerç Minorista; Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament; així com qualsevol altra norma que les desenvolupi o modifiqui.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals seran competents els Jutjats i Tribunals de Palma, renunciant expressament la persona contractant a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Miscel·lània

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El contracte actual es realitza únicament en espanyol. EL PROVEÏDOR podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part del PROVEÏDOR. Les presents Condicions Generals es troben registrades en el Registre General de Condicions de Contractació per a atorgar transparència i seguretat a tot el procés.

Properties

Finca rustica en venda en Sant Llorenç des Cardassar

 • 286,000€
 • Bed: 0
 • Bath: 0
 • 285
 • T1427
 • Finca amb edificació

Casa en venda en Artà

 • 399,000€
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 192
 • C1336
 • Casa/Xalet

Xalet amb piscina en jardí mediterrani a Port Verd

 • 1,390,000€
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • 310
 • C1439
 • Casa/Xalet

Casa adossada de nova construcció per tot l’any Sense moblar

 • 2,950€
 • Beds: 4
 • Baths: 4
 • 212
 • C1438
 • Casa/Xalet

Xalet rustic en venda en Urbanización Las Gaviotas

 • 2,950,000€
 • Beds: 6
 • Baths: 5
 • 990
 • C507
 • Finca amb edificació

Compare listings